Produktioun Nr. 3 – D’Spillreegelen

SPILLREEGELEN

 1. Jiddereen ka pro Woch een Theaterklassiker virschloe, respektiv fir ee Virschlag stëmmen.
 2. D’Stécker mussen entweder däitsch-, franséisch- oder engleschsproocheg sinn, respektiv an enger lizenzfräier Iwwersetzung an enger vun deenen dräi Sproochen ze fanne sinn.
 3. Aus prakteschen a rechtleche Grënn gi bei der Ofstëmmung just Stécker vun Auteuren, déi virun 1945 gestuerwe si, respektéiert.
 4. Musekstheater (Oper, Operette, etc.) mécht eis d’Liewen natierlech méi schwéier, däerf awer och agereecht ginn. Wonnert Iech just net bei deem, wat herno dobäi erauskënnt.
 5. Onseriö Virschléi, respektiv Virschléi, déi géint d’Reegelen 2 an 3 verstousse, gi geläscht.
 6. D’Ofstëmmung geet Donneschdes um 18.00 online an hält Sonndes um 20.30 op. Dat meeschtgewielte d’Stéck kënnt dir dann an zwou Woche Sonndes drop vun 19.55 un op eisem Site streamen.
 7. Am Fall vun engem Gläichstand gëtt geloust.
 8. D’Volleksbühn behält sech d’Recht vir, d’Stécker ze kierzen, ëmzeschreiwen, ze parodéieren… grad esou wéi mir et fir richteg halen.
 9. All Stéck gëtt selbstverständlech just eng Kéier gespillt.
 10. Dat Ganzt kascht Iech kee Su! Allerdéngs ass all Don un d’Volleksbühn häerzlech wëllkomm.

SPIELREGELN

 1. Jeder kann einen Theaterklassiker pro Woche vorschlagen, beziehungsweise für einen Vorschlag abstimmen.
 2. Bei den Vorschlägen muss es sich um deutsch-, französisch oder englischsprachige Stücke handeln. Wenn nicht, muss eine lizenzfreie Übersetzung in einer dieser drei Sprachen vorliegen.
 3. Aus praktischen und rechtlichen Gründen werden bei der Abstimmung nur Stücke von Autoren respektiert, deren Todesdatum vor dem Jahr 1945 liegt.
 4. Musiktheater (Oper, Operette, usw.) macht uns die Sache natürlich schwerer, darf aber auch eingereicht werden. Wundert euch nachher bloß nicht über das Resultat.
 5. Unseriöse Vorschläge, sowie Vorschläge die gegen die Regeln 2 und 3 verstoßen, werden entfernt.
 6. Die Abstimmung beginnt donnerstags um 18.00 und endet sonntags um 20.30. Das meistgewählte Stück können Sie sich dann zwei Wochen später sonntags um 19.55 auf unserer Internetseite ansehen.
 7. Bei Gleichstand wird ausgelost.
 8. Die Volleksbühn behält sich das Recht vor, die Stücke zu kürzen, umzuschreiben, zu parodieren… ganz nach unserer Lust und Laune.
 9. Jedes Stück wird natürlich nur ein einziges Mal gespielt.
 10. Das Ganze ist kostenfrei. Jede Spende an die Volleksbühn ist allerdings herzlichst willkommen.

LES RÈGLES DU JEU

 1. Tous et toutes peuvent proposer ou voter pour un classique de théâtre
 2. Les pièces doivent être en Anglais, Allemand ou Français ou être disponibles dans une version libre de droits dans une de ces 3 langues. 
 3. Pour des raisons légales et pratiques, que des pièces d’auteur.e.s morts depuis au moins 1945 sont acceptées
 4. Des pièces de théâtre musical (opéra, opérette,…) nous compliquent la vie, mais sont acceptées comme proposes. Nous ne garantissons pour rien par contre. 
 5. Des propositions qui manquent de sérieux ou qui ne respectent pas les règles 2 ou 3 seront écartées.
 6. Les nominations et votes ouvriront les jeudis à 18h00 et seront clos les dimanches à 20h30. Le gagnant sera produit et diffusé deux semaines  plus tard le dimanche à partir de 19h55 en streaming sur notre site.
 7. En cas d’égalité, un tirage au sort sera effectué.
 8. La Volleksbühn se réserve le droit de couper, éditer, parodier et réécrire les pièces selon leur guise. 
 9. Toute pièce ne sera jouée qu’une seule fois. 
 10. Le tout ne vous coûte pas un seul sou. La Volleksbühn vous remercie pour tout don par contre.

THE RULES OF THE GAME

 1. Everyone and anyone can suggest or vote for a suggested theatre classic
 2. The plays have to be in English, German or French or be available in a licence-free translation in one of those three languages. 
 3. Due to practical and legal reasons, only plays by authors who died before 1945 will be taken into account
 4. Musical Theatre (Opera, Operette,…) will make our lives more challenging, but will be considered, too. We just can’t guarantee a happy outcome. 
 5. Suggestions that lack seriousness or don’t respect rules 2 and 3 will be deleted. 
 6. The nominations and votes open on Thursdays at 6pm and close on Sundays at 8.30pm. The winner of the ballot can be streamed live two weeks later on Sunday from 7.55pm on our website.
 7. In case of a draw, we’ll draw lots. 
 8. The Volleksbühn reserves its right to cut, edit, parody and rewrite the plays. 
 9. Every play will only be performed once. 
 10. The whole thing is free! Nonetheless, the Volleksbühn welcomes all donations.

Share this page: